Algemene voorwaarden

 

Dit zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Veluwestore.nl onderdeel van Gorter Participatiemaatschappij B.V., Soerelseweg 11a, 8162 PB Epe- KVK te Zutphen 33267641 en handelend onder de naam:  Welna-Bouwhout

BTW nummer: 008223312B01 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Door uw bestelling bij veluwestore.nl te plaatsen gaat u akkoord met de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht en zijn gedeponeerd bij de KVK.

1.2 Veluwestore.nl heeft het recht de voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen gaan in op het moment dat ze op de website zijn geplaatst. Bovendien behoud veluwestore.nl zich het recht deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.

1.3 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren producten van de Veluwestore.nl.

1.4 Naast de in punt 1.3 toepasselijkheid kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten van veluwestore.nl

1.5 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.6 Indien ook de Koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee door veluwestore.nl uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.

1.7 onderaan de bladzijde is te zien op welke datum de algemene voorwaarden gewijzigd zijn.

 

Artikel 2. Omschrijving product, Afbeelding en Garantie

2.1 Aan de afbeelding en omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend,  zij kunnen afwijken. Doordat de producten van veluwestore.nl meestal van Hout zijn en dit een natuurproduct is kunnen deze afwijken in kleur, vorm, en grootte. De specificatie van de producten van veluwestore.nl zoals informatie en afbeeldingen worden zo goed mogelijk (weer)gegeven. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van koop.

2.2 Hout is een natuurproduct en kan dientengevolge verkleuren vergrijzen en/of scheurvorming gaan vertonen. Dit is een natuurlijk proces en hoort hierbij en geeft geen recht tot garanties en retourneren van houten producten, behoudens de in artikel 8 genoemde afkoelingsperiode.

2.3 Op de gemodificeerde rondhoutpalen en Buiten-Meubilair wordt 7 jaar garantie gegeven uitsluitend tegen volledig doorrotten van het hout. De aankoopnota dient bij garantie te worden overlegd. Tegen breuk van het hout wordt geen garantie verleend. De garantie van rondhoutpalen die in de grond worden gezet geldt alleen voor de palen indien deze in zandgrond zijn gezet. Deze Garantieomschrijving geldt ook voor onze massieve Luxe Log Tuinhuizen in bouwpakketvorm.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief 21% Omzetbelasting

3.2 Deze prijzen kunnen zonder opgave van reden door veluwestore.nl aangepast worden. Meestal gebeurd dit vanwege prijswijzigingen van hout, verf en bevestigingsmateriaal, indexering per jaar of BTW verhoging.

3.3 Kennelijke (manipulatie-) fouten in prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na  totstandkoming van de overeenkomst door veluwestore.nl worden gecorrigeerd

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs en worden indien van toepassing op gewichtsbasis apart  berekend.

3.5 Bezorgkosten worden volgens het vastgestelde tarief  van TNT post door ons berekend.

3.6 De inpak en afhandelingskosten kunnen door veluwestore.nl aan u doorberekend worden en bedragen maximaal  € 2,00 per zending inclusief 21% Omzetbelasting.

3.6 Voor de Luxe Tuinhuizen worden geen bezorgkosten in rekening gebracht, zij worden Franco aan huis afgeleverd.

 

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Na bestelling via veluwestore.nl kan op de volgende manieren worden betaald:

  1. Via IDEAL (dit is de meest toegepaste methode) 
  2. Vooruitbetaling: het totaalbedrag met vermelding van het Bestelnummer over te maken op bankrekening nummer NL04RABO102550905 (Rabobank Epe) t.n.v. Welna-Bouwhout. Na ontvangst van de betaling wordt de Bestelling verwerkt en indien van toepassing opgestuurd danwel door u op de Zorghoutvesterij afgehaald.
  3. Na via de webwinkel besteld te hebben Contant afrekenen tijdens afhalen bij de Veluwestore te Epe (Soerelseweg 11a te Epe) 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Veluwestore.nl verzendt de producten pas na ontvangst van de betaling.

5.2 Er wordt door veluwestore.nl binnen Nederland, Belgie, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk geleverd, met uitzondering van de Tuinhuizen die alleen in Nederland voor de op de website vermelde prijzen worden uitgeleverd.

5.3 Kleine producten kunnen worden verzonden, grote producten moeten (nu nog) worden opgehaald na afspraak bij de Zorghoutvesterij: Soerelseweg 11A, 8162 PB Epe. Bij de foto van het product staat vermeld of deze verstuurd kan worden of moet worden afgehaald. Gecombineerde producten (indien men in een keer te verzenden en op te halen producten besteld) moeten altijd worden opgehaald bij de Zorghoutvesterij te Epe, of apart worden besteld. Tuinhuizen worden met de vrachtauto aan u afgeleverd.

5.4 Veluwestore.nl streeft ernaar de producten binnen 2-5 werkdagen bij u af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn en geldt niet voor de Luxe Tuinhuizen. Veluwestore.nl kan informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Na 30 dagen heeft Koper het recht de koop te ontbinden, de reeds betaalde bedragen worden dan zo spoedig mogelijk gecrediteerd.

5.5 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal naar Koper worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

5.6 Leveringen die worden verstuurd vinden plaats op het door Koper aangegeven adres.

5.7 Verzending naar Waddeneilanden is alleen mogelijk met nader te bepalen verzend-toeslag. Deze wordt aan u door ons aangegeven.

5.8 De levertijd voor de Luxe Tuinhuizen met toebehoren is 4-8 weken. Wij streven er echter naar zo spoedig mogelijk uit te leveren.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Indien veluwestore.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover Koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. De Koper heeft dan geen recht op enige (schade-) vergoeding.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk, wordt verhinderd.

Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdig levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storing in een (tele)communicatienetwerk, verbinding en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 8. Afkoel periode (Opzegging/Ontbinding) en Retourneren

8.1 De Koper kan de bestelde producten binnen 14 dagen na ontvangst, in ongebruikte en onberispelijke staat, zonder opgaaf van reden retourneren. Dit geldt niet voor de speciaal vervaardigde Luxe Tuinhuizen in bouwpakketvorm (en de houten onderdelen).

8.2 Indien Koper de producten retourneert zal veluwestore.nl het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan Koper retourneren met uitzondering van de verzendkosten. 

8.3 De Koper draagt in geval van retourneren zelf de kosten van verzenden.

8.4 Ingeval van retourneren volgt u de volgende stappen:

  1. Meld uw product aan als retour via klantenservice@veluwestore.nl
  2. Veluwestore.nl zal de retourzending bevestigen door contact met u op te nemen, waarna u het artikel kunt terugsturen.
  3. Verpak het te retourneren product goed en gebruik indien mogelijk de originele verpakking
  4. Stuur een kopie van uw aankoopbon mee met uw product.
  5. Frankeer de retourzending voldoende, anders kan veluwestore.nl de retourzending niet aannemen.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 Veluwestore.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Veluwestore.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels en wetgeving in acht.

 

Artikel 10. Klachten

10.1 Wij doen er met onze medewerkers van de Zorghoutvesterij alles aan om ervoor te zorgen dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om een eventuele klacht naar volle tevredenheid af te handelen. Op basis van uw klacht en/of opmerkingen zullen wij nagaan of wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

U kunt via klantenservice@veluwestore.nl uw klacht of opmerkingen sturen. Daarnaast is het uiteraard mogelijk deze schriftelijk te sturen naar: Veluwestore.nl, Soerelseweg 11A, 8162 PB Epe. U ontvangt dan per e-mail een bevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Het verdere verloop van de klachtenafhandeling is afhankelijk van de aard van de klacht. Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

Artikel 11. Aanvulling t.a.v. Luxe Tuinhuizen

11.1 Koper dient bij de Gemeente waar hij het Tuinhuis bouwt na te gaan of dit vergunningsvrij is of dat er een bouwvergunning noodzakelijk is. Verkoper is niet verantwoordelijk voor welke claim dan ook voortkomend uit het plaatsen van het bouwwerk.

 

 

 

datum 01-04-2014